Политика за поверителност

Wollow

Политика за поверителност

ЛИЧНИ ДАННИ

Политика за поверителност на личните данни в уеб сайта Wollow.
Политиката за поверителност на личните данни обхваща уеб сайта https://wollow-soft.com/. 
Правилникът е съставен въз основа на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Правилникът влиза в сила от 25.05.2018 година.

Информация за администратора на лични данни:
Наименование: „Уолоу Интернешънъл“ ЕООД
ЕИК: 201214735, със седалище и адрес на управление: град Варна, бул. Ген. КОлев 54, етаж 5, офис 19
Email: office@wollow-soft.com

Информация за надзорния орган:
Наименование: Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3518
Имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Политиката за поверителност засяга подлежащите на персонално идентифициране данни, споделяни чрез поддържания от нас уеб сайт и неговите под-домейнни описва възможностите, изборите и правата, които имате по отношение на личните данни, които съхраняваме, както и предоставя информация, необходима за установяване на контакт с колегите от нашия екип, имащи отговорности във връзка с поверителността и третирането им. Такива данни са напр. адреси на електронна поща, IP адреси, данни, които се събират при посещението на уеб сайтове и които в комбинация биха могли да ви идентифицират и пр.

При създаването на Политиката за поверителност сме взели предвид принципите и изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Регламентът е приет от Европейския Съюз и влиза в сила на 25.05.2018 г.

Чрез Общия регламент (GDPR) се гарантира по-добра защита на неприкосновеността на личния ни живот. Той представлява единен набор от принципи и правила за Европейския Съюз, гарантиращи правна сигурност за предприятията и еднаква степен на защита на данните за гражданите. Регламентът дава възможност за по-големи права за гражданите, някои от които са: правото на информация за целите на обработване на лични данни, категориите обработвани лични данни, трансферът на данни към други компании и трети страни, правото на достъп до данни правото „да бъдеш забравен“ и др. Ново право на преносимост на данните позволява на субектите на лични данни да прехвърлят своите данни от едно дружество в друго.

Администратор: „Уолоу Интернешънъл“ ЕООД
ЕИК: 201214735, със седалище и адрес на управление: град Варна, бул. Ген. КОлев 54, етаж 5, офис 19
Email: office@wollow-soft.com

Защо събираме и обработваме данни?


Данните, които събираме при регистрация, използваме за предоставяне на услугите в пълната им функционалност, съобразно Общите условия и другите правила на сайта.
Данните, които събираме от всички потребители използваме и за постигане на по-добро качество и сигурност на услугите ни и избягване на злоумишлени действия. Например, за да избегнем присвояване на чужда електронна идентичност, за да се предпазим от хакерски атаки и за осъществяването на редица други процеси.
Някои данни използваме за позициониране на контекстно препоръчано съдържание и контекстно таргетирана реклама.
Използваме агрегирани и анонимизирани данни за статистически и маркетингови цели.
Обработването на личните данни следва принципите: законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните
Основание за обработване на данните представлява Вашето съгласие, изразено чрез ползването на този уебсайт. Независимо от него, ние имаме легитимен интерес да обработване Вашите данни, свързан с възможността ние да предоставяме нашите услуги. Тъй като законодателството вменява определени правни задължения, ние сме дължни да събираме някои Ваши данни и в таз връзка
За целите на подбора на подходяща реклама, за независими статистически измервания и в някои други случаи, даваме възможност и на трети страни да получават данни от нашите сайтове за поведението на потребителите (напр. за реклама: Google, за статистика: Gemius и Google Analytics). Тези трети страни са задължени да спазват сходни политики за поверителност.

Какви данни събираме за всички потребители?

 

В сайта, който поддържаме, събираме и съхраняваме информация за всички потребители за:
IP адрес (адрес по интернет протокол). Тези номера обикновено се задават в блокове по географски признак. IP адресът често може да се използва за идентифициране на мястото, от което устройството се свързва към интернет.
Данни от инструменти за автоматично събиране на данни, като:
Проследяване на секции в сайтовете, които посещавате;
Колко време отделяте в даден сайт;
В коя страница или статия сте влизали.
Какви данни Вие ни предоставяте?
При всяко посещение, Потребителят дава достъп до:
Използване на своя IP адрес, за съставяне на метрични данни.
Google Analitics bot, събиране на метрични данни от Гугъл.
Сроковете за съхраняване на данни не надхвърля максималния срок за упражняване на права по силата на законодателството, а именно 5 години.